Menu

Terms and conditions

Algemene voorwaarden van Herens & Herens V.O.F.

Artikel 1 – Algemeen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Herens & Herens V.O.F. te Schoonhoven. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Herens & Herens erkend.

Artikel 2 – Aanbiedingen
Alle aanbiedingen, onder andere in de webshop, in catalogi en ander drukwerk zijn vrijblijvend, met name voor wat betreft prijzen, termijnen, maten, afmetingen en afbeeldingen. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door wederpartij, behoudt Herens & Herens zich het recht na ontvangst van die aanbieding te herroepen of daarvan af te wijken. Herens & Herens kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de wederpartij had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Mondelinge toezeggingen verbinden Herens & Herens slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3 - Overeenkomst
De overeenkomsten tussen Herens & Herens en wederpartij komen niet tot stand, dan na schriftelijke bevestiging . Herens & Herens behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 4 - Levering en risico
Herens & Herens behoudt zich het recht om bestellingen zonder voorgaande mededeling aan wederpartij onder rembours te leveren. Wederpartij is verplicht de zaak in ontvangst te nemen. Wederpartij is niet bevoegd levering in gedeelte te weigeren. Alle leveringen geschieden onder de ontbindende voorwaarde dat wederpartij de verschuldigde factuurprijs binnen de opgegeven betalingstermijn volledig aan Herens & Herens voldoet. Herens & Herens is niet aansprakelijk van afwijking van opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook en de wederpartij is ook bij afwijking van de leveringstermijn verplicht het gekochte te accepteren. Het risico voor af te leveren zaken gaat over op wederpartij bij levering. Indien wederpartij ontbinding van de overeenkomst inroept dan wel zaken retour zendt, blijven de zaken voor risico van de wederpartij. Bij zichtzendingen dient de wederpartij binnen 10 dagen de koop te bevestigen dan wel retour te zenden. Heeft de wederpartij niet binnen 10 dagen na ontvangst van de zaak deze retour gezonden, dan is hij niet meer bevoegd de zaak te weigeren. Gedurende de zichttermijn blijft de zaak voor risico van wederpartij.

Artikel 5 - Prijzen
De factuurprijs is als volgt samengesteld: de overeengekomen kostprijs, verzend/transport kosten, verpakkingskosten. Te vermeerderen met de over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting (B.T.W.). De gefactureerde koopprijs van edelmetaal kan afwijken van dagelijkse adviesprijzen. Op maat geknipte metalen kunnen afwijken in maat en of gewicht. Overeengekomen koopprijzen zijn niet voor wijziging vatbaar, ook niet bij levering op termijn.

Artikel 6 - aansprakelijkheid
Indien Herens & Herens nalatig mocht zijn, zullen alleen schaden worden vergoed welke zijn te beschouwen als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet of gebrekkige nakoming en zal nimmer begrepen schade zijn toegebracht aan roerende en onroerende zaken van de wederpartij of schade door het niet, niet volledig of niet tijdig beschikbaar van bestelde zaken. In geval Herens & Herens advies geeft, geldt ten aanzien van aansprakelijkheid het volgende: Wanneer door of namens Herens & Herens adviezen worden gegeven kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard. De wederpartij vrijwaart Herens & Herens voor alle aanspraken, welke derden in verband met vermelde adviezen tegen Herens & Herens mocht instellen.

Artikel 7 - betaling
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum ten kantore van Herens & Herens dan wel door bijschrijving op een door Herens & Herens aangehouden bankrekening. Herens & Herens is steeds bevoegd bij nieuwe overeenkomsten een kortere betalingstermijn te stellen of levering onder rembours of contant te bedingen.

Artikel 8 - opeisbaarheid
Overschrijding van de aan wederpartij gestelde betalingstermijn leidt tot onmiddellijke opeisbaarheid en zal wederpartij terstond in verzuim doen zijn, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling zijdens Herens & Herens noodzakelijk is.

Artikel 9 - nakoming en opschorting
Door Herens & Herens opgegeven termijnen voor nakoming zijn streefdata, tenzij anders overeengekomen. Verzuim van Herens & Herens treedt niet in door overschrijding van opgegeven termijnen. Indien na het sluiten van de overeenkomst Herens & Herens te kennis is gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichting tot betaling voor die prestatie niet zal nakomen, is Herens & Herens steeds bevoegd de aan wederpartij verschuldigde prestatie geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 10 - Klachten
Bij een klacht terzake onvolledige of onjuiste levering of gebreken dient de wederpartij uiterlijk binnen 5 dagen dit schriftelijk bij Herens & Herens in te dienen. Als blijkt dat Herens & Herens tekort komt bij de uitvoering bij een koopovereenkomst is de schadevergoeding beperkt tot het repareren, vervangen of vergoeden van de geleverde zaken. Alle aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitgesloten. Retour zendingen reizen voor rekening en risico van wederpartij.

Artikel 11 - Informatie
Uw e-mail adres kan gebruikt worden door Herens & Herens voor direct mailings, e-mail marketing of product updates.